Văn bản pháp quy

PHÒNG GD&ĐT BA BỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾN DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY CHẾ Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của trường Tiểu học Yến Dương (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-THYD, ngày 18 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Yến Dương) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh: 1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử của trường Tiểu học Yến Dương bao gồm: – Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website; – Công tác biên tập và quản lý Website; – Các công tác khác trên mạng. 2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Yến Dương. Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ 1. Cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Yến Dương có chức năng: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành, trường; 2. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử trường Tiểu học Yến Dương (gọi tắt là Website) 3. Địa chỉ: thyenduong.babe.edu.vn Chương II QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành Website 1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý Website. 2. Khuyến khích việc sử dụng Website để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Website, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Điều 4. Quản lý Website 1. Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng; 2. Ban Biên tập Website (Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường) có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng (hiệu trưởng) về những vấn đề liên quan đến Website của trường; 3. Mọi hoạt động của Website phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của hiệu trường trường Tiểu học Yến Dương. Điều 5. Kinh phí hoạt động của Website Kinh phí hoạt động của Website được cân đối trong dự toán được giao hàng năm của Phòng GD&ĐT cấp bao gồm các khoản: – Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet; – Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống; – Các khoản chi khác được hiệu trưởng duyệt theo đề nghị của Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường. Chương III CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU Điều 6. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website bao gồm các nội dung sau: 1. Giới thiệu chung về trường tiểu học Yến Dương (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành …); 2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của trường; 3. Các thông tin liên quan, các hoạt động của trường; 4. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, … của trường; ` 5. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội v.v… 6. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của Hiệu trưởng và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực nhà trường; 7. Danh bạ địa chỉ thư điện tử của trường; cá nhân trong nhà trường Tiểu học Yến Dương; 8. Danh mục các thủ tục hành chính các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn các bộ phận, cá nhân trong nhà trường tham gia thực hiện các dịch vụ trên môi trường mạng thuộc trách nhiệm của nhà trường. 9. Các thông tin cần thiết khác. Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành Website: 1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích: a) Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thần phong, mỹ tục của dân tộc. c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; d) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân; đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm, bị cấm; e) Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp. giả mạo tổ chức, cá nhân phát tán thông tin giả mạo, sai thông tin sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp thông tin và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân. Lợi dụng Cổng tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miềm quốc gia Việt Nam. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng. 4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet. 5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo ra và cài đặt phát tán các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại. Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu Mọi thông tin, dữ liệu do các bộ phận, cá nhân gửi về Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường được thực hiện theo các hình thức sau: 1. Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên Cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử). 2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 – 2001. 3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường để duyệt và đăng tin. Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu 1. Các cá nhân, bộ phận có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý cho Cổng thông tin theo các chuyên mục được quy định. 2. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn … từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích, Điều 10. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu 1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin; Khuyến khích các cá nhân, các bộ phận tham gia tích cực và có bài viết thường xuyên gửi về Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường. 2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhập hàng ngày; 3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố lên Công nghệ thông tin trường. 4. Bài viết cần trình bày trọn vẹn một nội dung cụ thể hoặc một phần nội dung cụ thể. Mỗi bài có ít nhất một hình ảnh, nếu bài có tính chất nội dung chung chung, không có hình ảnh đặc trưng thì có một hình ảnh minh họa. tất cả các bài, bài phải được tổ trưởng (Hiệu trưởng) phê duyệt trước khi chuyển cho Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường Bài viết gửi cho tổ Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường gồm bản in đã được tổ trưởng phê duyệt và gửi qua đường thư điện tử theo địa chỉ Email: b1yenduong.pgdbabe@gmail.com Chương IV CÔNG TÁC BIÊN TẬP Điều 11. Nhiệm vụ của tổ ứng dụng Công nghệ thông tin Website trường Tiểu học Yến Dương. 1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các bộ phận, các cá nhân gửi về được quy định tại điều 8 Quy chế này; 2. Ban biên tập, xử lý các tin trên Cổng thông tin. 3. Hướng dẫn và phối hợp với các cá nhân, bộ phận trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu của trường. 4. Tổng hợp ý kiến của người truy cập báo cáo tổ trưởng và đề xuất biện pháp sử lý kịp thời; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website trường; 5. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ tổ trong và ngoài nhà trường để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của tổ theo sự chỉ đạo của tổ trưởng. Điều 12. Trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó và các Uỷ viên của tổ 1. Tổ trưởng (Hiệu trưởng): Trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục và Đào tao về các nội dung được đưa lên Website trường; 2. Tổ phó (Phó hiệu trưởng): Tiếp nhận chịu trách nhiệm kiểm tra và xuất bản tin lên Website (Sau khi tổ trưởng duyệt); 3. Các Ủy viên trong tổ: thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình được phân công về Tổ trưởng, Tổ phó Ban biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này. Chương V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 13. Khen thưởng Các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website trường, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và là tiêu chí để xem xét thi đua hàng năm của trường. Điều 14. Xử lý vi phạm Các bộ phận, cá nhân không cung cấp các thông tin cập nhật của mình lên Website hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước tổ trưởng; Các bộ phận, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 15. Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các điều khoản của Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Tổ ứng dụng Công nghệ thông tin trường./. HIỆU TRƯỞNG Vi Duy Phương

PHÒNG GD&ĐT BA BỂ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾN DƯƠNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      QUY CHẾ Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông…

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔNG TTĐT